Privātuma politika

1.     Vispārīgs raksturojums.

SIA „NIRA FONDS” (turpmāk – uzņēmums) kā datu pārziņa privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par fizisko personu datu apstrādi uzņēmuma veiktās uzņēmējdarbības ietvaros atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikumiem, Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajiem datu apstrādes vispārīgajiem noteikumiem un citām normatīvo aktu prasībām, ar mērķi nodrošināt šādu datu likumīgu, godprātīgu un pienācīgu apstrādi datu subjektam pārredzamā veidā.

Uzņēmums ievēro noteiktos datu apstrādes principus un vāc fizisko personu datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un apstrādā tos atbilstošā, adekvātā veidā, pēc iespējas minimizējot apstrādājamos datu apjomu, pārliecinoties par to precizitāti, bez kavēšanās dzēšot vai labojot neprecīzus datus.

Uzņēmums nodrošina personas datu konfidencialitāti, ierobežo datu pieejamību tikai noteiktam tiesīgo personu lokam atbilstoši datu apstrādes mērķim.

Uzņēmums neapstrādā tādus personas datus, kas tam nav nepieciešami, īpašu kategoriju datus, kā arī neveic personas datu automatizētu apstrādi un pārsūtīšanu.

Uzņēmums īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu drošai uzglabāšanai.

2.     Informācija par uzņēmumu un kontakti saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem.

Uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr. 40003251886, tā juridiskā adrese ir: Brīvības iela 73-1, Rīga, LV-1010, Latvija.

Uzņēmums darbojas nekustamo īpašumu vērtēšanas un ar nekustamo īpašumu saistītu starpniecības un apsaimniekošanas pakalpojumu jomā.

Saziņai ar uzņēmumu par personas datu aizsardzības jautājumiem:

-       elektroniskā pasta adrese ir:      nira@nirafonds.com

-       pasta adrese ir:                        Brīvības iela 73-1, Rīga, LV-1010, Latvija.

3.     Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats.

Uzņēmums savas saimnieciskās darbības ietvaros attiecībā uz fizisku personu, kas ir uzskatāma par datu subjektu, (turpmāk – datu subjekts) veic personas datu apstrādi tikai tad, ja tā ir vajadzīga nolūkā veikt:

-       sagatavošanās pasākumus līguma noslēgšanai ar datu subjektu;

-       nodrošināt līguma saistību pienācīgu izpildi, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar datu subjektu;

-       datu subjekta iesniegumu apstrādi un citus konkrētus pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma vai ar viņa piekrišanu;

-       uz uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu, kas izriet no valstī piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, pēc valsts, pašvaldību, tiesībsargājošo iestāžu, tiesas un citu kompetentu institūciju vai amatpersonu pieprasījuma.

4.     Personu datu iegūšanas avoti, datu kategorijas, datu saņēmēji, datu glabāšana.

Uzņēmums iegūst personas datus atbilstoši konkrētajam datu apstrādes nolūkam:

-       no datu subjekta;

-       no tāda oficiāla avota, kas uz likumiska vai līgumiska pamata drošina piekļuvi šādiem datiem;

-       no publiski pieejamiem avotiem.

 

Apstrāde attiecas galvenokārt uz šādām personas datu kategorijām:

-       datu subjekta identitāti apstiprinoši dati: vārds, uzvārds, personas kods; ja personai nav personas koda - dzimšanas datums un personu apliecinoša dokumenta dati, 

-       datu subjekta kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;

-       norēķinu dati bezskaidras naudas maksājumu veikšanai ar datu subjektu: norēķinu konta numurs;

-       dati par datu subjektam piederošo nekustamo īpašumu: kadastra dati (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 87. pants[1]); zemesgrāmatas dati (Zemesgrāmatu likuma 132.pants[2]).

 

Personas dati tiek glabāti tik ilgu laiku, kāds nepieciešams konkrētajam datu apstrādes nolūkam uzņēmumā. Nosakot to glabāšanas laika posmu uzņēmums vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem prasījuma tiesību noilguma termiņiem, uzņēmuma grāmatvedības attaisnojuma dokumentu, lietvedības un citu dokumentu glabāšanas un arhivēšanas termiņiem. Gadījumos, kad datu glabāšanas termiņa noteikšanas kritēriji neizriet no piemērojamiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu uzņēmuma tiesiskās intereses, personas dati uzņēmumā tiks glabāti ne ilgāk kā divus gadus no to nodošanas uzņēmēja rīcībā, ja vien tie netiks dzēsti agrāk, izbeidzoties to apstrādes nepieciešamībai vai tiesiskajam pamatam, vai pēc datu subjekta pieprasījuma vai citos gadījumos, izpildot uz uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu.

5.     Datu subjekta tiesības saņemt informāciju, piekļūt datiem, labot tos un dzēst, ierobežot to apstrādi. Tiesības iesniegt sūdzību.

Uzņēmums pēc datu subjekta rakstiska pieprasījuma par datu subjekta tiesību īstenošanu bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā mēneša laikā rakstiski sniedz datu subjektam atbildi, kurā atkarībā no pieprasījuma satura:

-       norāda, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;

-       ja dati tiek apstrādāti, tad datu subjektam tiek sniegta pieprasītā informācija;

-       ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, norāda no kāda avota personas dati ir iegūti un attiecīgā gadījumā norāda, vai dati iegūti no publiski pieejamiem avotiem;

-       ja tiek pieprasīta datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana, tad tiek norādītas uzņēmuma ar subjekta personas datiem veiktās darbības, bet gadījumā, ja uzņēmums informē, ka attiecīgās darbības netiks veiktas, tad papildus datu subjektam tiek norādīti to neveikšanas iemesli;

-       informāciju par datu saņēmējiem, kam personas dati ir izpausti laika posmā ne ilgākā par pēdējiem diviem gadiem;

-       atsakās izpildīt pieprasījumu, ja tas ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, uzskatāmi paskaidrojot to atbildē.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcijai. Tāpat datu subjekts savu tiesību aizsardzībai  personas datu apstrādes jomā ir tiesīgs vērsties tiesā.

6.     Izmaiņas uzņēmuma privātuma politikā.

Uzņēmums ir tiesīgs veikt izmaiņas tā privātuma politikā. Privātuma politikas aktuālo redakciju uzņēmums ievieto tīmekļa vietnē: www.nirafonds.com.[1]          Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju. Vispārpieejamu kadastra informāciju pieprasa, izmantojot noteiktu šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, vai iesniedz rakstveida iesniegumu. Ierobežotas pieejamības kadastra informāciju pieprasa ar rakstveida iesniegumu.

Ja vispārpieejamu kadastra informāciju pieprasa, izmantojot noteiktu šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, informācijas pieprasītāju identificē, lietojot šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Šādi iesniegtu informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

 

[2]          Katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās izrakstu vai norakstu, izmantojot tiešo pieslēgumu. Informāciju var pieprasīt, konkrēti norādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma sastāvā esoša objekta adresi. Nodalījuma izraksts ir pieejams pēc visu zemesgrāmatas nodalījuma daļu aktualizācijas.

Šo informāciju var saņemt rajona (pilsētas) tiesās, vai arī to sniedz valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs. Abos gadījumos ir jānodrošina informācijas izmantotāju uzskaite.